Fig. 6. Flow Phenomenon and Scour around Tripod Pile Foundation

Fig. 6. Flow Phenomenon and Scour around Tripod Pile Foundation